Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018

Verdikjeden Skog og Tre

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Nobio utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». 

Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden Skog og Tre har sendt innspill til regjeringen med forslag til hva som bør prioriteres i statsbudsjettet for 2018. Det vises til strategiprosessene knyttet til bioøkonomi, grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi. For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 spiller skogen en helt sentral rolle og det er avgjørende å se ulike sektorers ambisiøse klima- og miljømålsettinger i sammenheng. Synergier mellom sektorer må vektlegges ved politikkutforming og skog- og trenæringen er en del av løsningen for at både prosessindustrien, transportsektoren og byggenæringen kan medvirke til å nå norske mål. For å utløse potensialet Norge har i uutnyttede fornybare ressurser kreves en målrettet politikk. Det må tas i bruk både økonomiske incentiver og regulatoriske virkemidler for å skape nye markeder som fremmer den sirkulære bioøkonomien.

Last ned innspillet her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.