Revidert nasjonalbudsjett 2023

Foto: Brune van der Kraan / Unsplash
Foto: Brune van der Kraan / Unsplash

Regjeringen gjør viktige grep for bioenergibransjen i revidert nasjonalbudsjett 2023.

40 millioner ekstra til Bionova
Norsk Bioenergiforening har sammen med flere av våre medlemmer jobbet aktivt for en økning av rammen til Bionova – med fokus på Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket. Det er tydelig behov for å øke rammen ytterligere – men regjeringen viser nå at de har sett behovet og ønsker å gjøre tiltak. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det satt av 40 millioner kroner ekstra for 2023. Dette er en god start og vi ser frem til ytterligere økning og ringvirkningene av disse investeringene. Les pressemelding her.

Omsetningskrav for biodrivstoff i sjøfart utsettes til 1. oktober
Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til skipsfart foreslås utsatt til 1. oktober. Dette grunnet at det trengs et nytt dokumentasjonssystem for omsettere av drivstoff i sjøfarten for det omsatte volumet. Les pressemeldingen her.

Viderefører satsing på langskip
Regjeringen viderefører støtten til Langskip-prosjektet. Langskip er et fullskala prosjekt der CO2 skal fanges opp på sementfabrikken Norcem i Brevik og på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Les pressemeldingen her.

Økt støtte til energieffektivisering
Enova legger opp til å støtte energieffektivisering og energi med til sammen mellom 1,5 og 2 mrd. kroner i 2023. Omtrent 0,5 mrd. kroner av dette vil gå til økt satsing på energieffektivisering. Innsatsen rettes mot effektive og fleksible energisystemer gjennom for eksempel fjernvarme, varmesentraler, utnyttelse av overskuddsvarme i industrien og utvikling av ny teknologi som havvind. Inkludert i dette er investeringsstøtte rettet mot forbedret energiytelse i yrkesbygg, borettslag og sameier. Målet er å skape varige endringer slik at energieffektiviseringspotensialet på sikt i større grad kan utløses uten støtte, blant annet gjennom å bidra til å utvikle markedet for energitjenester.

Enova vil også videreutvikle sine informasjonsvirkemidler, som kursing av energirådgivere og utvikling av beregningsverktøy. Enova har tilgjengelige støtteordninger for energieffektivisering med moden teknologi etter nærmere definerte kriterier, jf. vedtak 508.

Mange har ikke forutsetninger for selv å fullt ut vurdere hvilke energitiltak det kan lønne seg å gjennomføre. Energimerkeordningen er under utvikling og kan i den forbindelse bli et viktig informasjonsvirkemiddel. Dette skal omtales nærmere i regjeringens kommende handlingsplan for energieffektivisering som skal legges frem senest samtidig med budsjettet for 2024.

I tillegg til støtten gjennom Enova, mener regjeringen det er viktig å bidra til at også husholdninger med lavere inntekter får mulighet til å få energieffektivisert sine boliger. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ENØK-tiltak i kommunale boliger med 100 mill. kroner.

Hele proposisjonen kan leses her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt