Regjeringens bioøkonomistrategi lansert

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringas bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg samtidig som fiskeriminister Per Sandberg presenterte den sammen med olje- og energiminister Tord Lien under grunnsteinsnedleggelsen for Biokrafts bioogassanlegg på Skogn i Trøndelag.

– Det er nødvendlig med økt produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoffet for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien. Det trengs samtidig et nært samspill mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte utfordringene i framtida, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Strategien peker ut fire innsatsområder:

 • Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder.
 • Markeder for fornybare biobaserte produkter.
 • Effektiv bruk og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser.
 • Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser.

Regjeringen nevner i strategien følgende tiltak som spesielt viktige:

 • Styrke forskingsinnsatsen i sektoren med 50 millioner kroner.
 • Etablere investeringsselskap for støtte til klimavennlig teknologi.
 • Styrke låneordningen i Innovasjon Norge med 300 millioner kroner.
 • Åpne for at Investinor kan investere i etablerte, unoterte virksomheter i skog- og trenæringa.
 • Gradvis opptrapping i bruk av biodrivstoff fram mot 2020.
 • Etablere en særskilt ordning for å utbedre flaskehalser i det offentlige vegnettet, som er til hinder for effektiv tømmertransport.
 • Videreutvikle skogsvegnettet.
 • Aktiv skogkultur og planteforedling.
 • Mer bruk av norske råvarer i utvikling av dyrefôr.
 • Revidere gjødselvareforskriften for å legge til rette for mer bruk av organisk gjødsel og slam.
 • Gjennomgang av etablert regelverk for å sikre bedre bruk av råstoff, og utvikling av forvaltningsregimer som kan gi bedre utnyttelse av marine arter.
 • Strategi for ilandføring og bruk av restråstoff fra fiskerinæringa.
 • Melding til Stortinget om avfallspolitikken og sirkulær økonomi.
 • Gjennomgang av det offentlige virkemiddelapparatet for å sikre samarbeid mellom næringer.

Les hele pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet og last ned strategien her. 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.