Bioenergi er sentralt for oppnåelse av klimamål

Bioøkonomi

En ny oversikt fra EU viser at bioenergi i 2016 stod for 59 % av EUs fornybare energibruk og 10 % av EUs totale energibruk. Bioenergi hjelper EU med å nå målet om 20 % fornybar energi i 2020 og vil stå helt sentralt for å nå mål lengre frem i tid. Forbruket er ventet å øke kraftig frem mot 2030 og 2050.

Oversikten som er publisert av EU-kommisjonens kunnskapssenter for bioøkonomi, samler siste kunnskap om bioenergi i EU. I tillegg til at bioenergi bidrar til å øke fornybarandelen, legges det også vekt på bioenergiens rolle for å sikre energiforsyningssikkerhet. 96 % av biomassen som utnyttes til energi kommer fra EU og mesteparten er fra skogen.

Basert på 2016-tallene, som er de nyeste, er Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige og Storbritannia de største bioenergiforbrukerne i EU. Skandinavia er sammen med de baltiske landene og Østerrike de som bruker mest bioenergi per innbygger. Sluttbruken varierer fra land til land, men Tyskland, Italia og Sverige er alle blant topp frem når det kommer til både varme og kjøling, bioelektrisitet og biodrivstoff.

Bærekraftig biomasse

Begrepet biomasse inkluderer en rekke ulike råstoff som avfall og rester fra jordbruk (f.eks. energivekster, animalsk fett og avfall, kornavrens), skogbruk (energivirke, hogstavfall, sidestrømmer fra tre- og treforedlingsindustri) og andre typer biologisk avfall som husdyrgjødsel, matavfall, avfall fra matindustrien og den biologiske fraksjonen av husholdningsavfall.

Det legges i oversikten vekt på at det er viktig at bioenergien produseres, foredles og brukes på en bærekraftig og effektiv måte for å optimalisere klimagassutslippsbesparelsene og ivareta økosystemtjenester uten avskoging, ødeleggelse av habitater eller tap av biologisk mangfold. Klimanytten av verdikjedene for produksjon av bioenergi er avhengige av at ting gjøres på en bærekraftig måte i hele verdikjeden fra planting og produksjon til foredling, konvertering og distribusjon av energibærere og frem til energien brukes.

Utvikling av teknologier for negative utslipp som bioenergi med karbonfangst og -lagring vil gjøre det enda mer klimavennlig å bruke bioenergi, men når bioenergi skal tas ut, er det også viktig å se på alternativ bruk av biomassen til mat, fôr, produkter osv. for å sikre bærekraftig ressursutnyttelse. Forskerne skriver tydelig at det vil bli viktigere og viktigere å se på integrerte systemer der hele biomasseressursen utnyttes til ulike formål.

Les hele saken her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.