Strømstøtteloven er konkurransevridende

Oslo
Olje- og energidepartementet mener de høye kraftprisene vil vedvare, og forlenger strømstøtteloven. Foto: Yngve Windsland / Unsplash

Olje- og energidepartementet sendte forslag til forlengelse av strømstøtteordningen på høring. Nobio mener at forslaget ikke er teknologinøytralt.

Olje- og energidepartementet mener at de høye kraftprisene vil vedvare. Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til økning i prisen. Den midlertidige strømstøtteloven er derfor foreslått videreført til og med mars, 2023. Olje- og energidepartementet har lagt forslaget ut på høring.

Nobio har spilt inn i høringen, og er positive til forlengelsen forutsatt at de ulike energiformene behandles likt. Av høringsnotat og lovforslag ser Nobio at de ulike energiformene behandles ulikt.

Se innspillet på departementets nettsted her.

BEHANDLER TEKNOLOGIENE FORSKJELLIG

Fjernvarme er produksjon av varme uavhengig av vær og vind som bidrar til å avlaste strømnettet, spesielt i perioder der kraftnettet er presset.

Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg er gjennom Energiloven 5-5 pålagt å tilby priser som er like eller under strømprisen for oppvarming i et gitt område. Det vil si at fjernvarmeselskap, store som små, selv betaler kompensasjon til husholdningene – av egen konto. Selskaper som ikke er omfattet av konsesjon føler seg presset til å senke prisen.

Bransjen, uansett konsesjon, mener det er uforståelig at de får inntektene avkortet av staten uten å få kompensert for dette slik strømselskapene blir. Nobio mener derfor at også dette forslaget er konkurransevridende. Teknologiene bør likebehandles.

FJERNVARMESELSKAPER KOMPENSERES IKKE FOR ØKTE UTGIFTER

Nobio ønsker å presisere at økte strømpriser har gitt selskapene ytterligere høyere varekost, fordi de også bruker strøm i produksjonen. Alle fjernvarmeanlegg har viktige komponenter i produksjonen som går på strøm, andre har store varmepumper og midlertidige elkjeler. Det vil si at fjernvarmeselskapene både må sette ned pris på varmen de selger og betale høye strømpriser.

Nobio registrerer at fjernvarmeprodusentene, i tillegg til å selv betale en pålagt prisnedsettelse på egen vare, er bekymret for investeringsviljen i bransjen. Kostnadene vil i praksis kunne bety at fjernvarmeselskap ikke vil investere i nye prosjekt da de risikerer at prosjektene blir ulønnsomme. Manglende forutsigbarhet kan bidra til en flukt fra fjernvarme hvilket ikke bidrar til å avlaste strømnettet, ei heller til å rulle ut fornybare løsninger.

Ved kun å støtte strømproduksjon, mister regjeringen et incentiv til å gjøre det interessant å ta i bruk teknologi som avlaster strømnettet, slik fjernvarme gjør.

Nobio mener at teknologiene og energibærerne må behandles likt. Varmeleverandørene må likebehandles og kompenseres for inntektstap, alternativt må det lages en annen prismodell.

NOBIOS INNSPILL:


Flertallet i Energi og miljøkomiteen skrev følgende merknad i den første midlertidige kompensasjonsordningen for ekstraordinære strømutgifter behandlet i desember 2021 (innst. 102 L 2021-2022):

«Et fjerde flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Rødt, viser til at strømstøtteordningen også skal omfatte fjernvarmekunder. Dette flertallet understreker at det skal gjelde både for de som er underlagt tilknytningsplikt og de som er utenfor tilknytningsplikt.»

For å oppfylle intensjonen i flertallsmerknaden foreslår Nobio følgende endring:

Lovens § 3 første ledd bør inkludere følgende:

Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne og offentliggjøre et stønadsgrunnlag og en stønadssats, forestå utbetaling til nettselskapene og fjernvarmeselskapene og føre tilsyn med ordningen.

I lovens § 6 andre ledd andre setning gjøres følgende endring:

Dersom stønadsbeløpet overstiger nettleien, skal nettselskapet overføre overskytende beløp til kraftleverandøren eller fjernvarmeleverandøren.

I lovens § 8 gjøres følgende endring:

Reguleringsmyndigheten for energi kan pålegge nettselskaper, kraftleverandører, fjernvarmeselskaper og Elhub, uten hinder av taushetsplikt, å gi opplysninger som er nødvendige for fastsetting av stønad etter denne loven og kontrollen av denne.

LES OGSÅ: Nobio spiller inn i Miljødirektoratets biodrivstoff-høring

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt