Nobio spiller inn til statsbudsjettet 2023: Trenger økt satsing på klima- og energitiltak i landbruket

STATSBUDSJETTET 2023: Daglig leder, Henriette Vivestad, i Nobio ber om 100 millioner i friske midler til Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket i høring på Stortinget.
STATSBUDSJETTET 2023: Daglig leder, Henriette Vivestad, i Nobio ber om 100 millioner i friske midler til Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket i høring på Stortinget.

Nobio har bedt om at Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket tilføres 100 millioner kroner i friske midler.

Norsk Bioenergiforening – Nobio – deltok nylig i energi- og miljøkomiteens høring på Stortinget. Der ba Nobio om mer midler til Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket (VSP). Samtidig ba Nobio om at programmet videreføres i sin nåværende form. Dette fordi programmet er effektivt, og bidrar til reduserte klimagassutslipp og lokale arbeidsplasser.  

Programmet har bidratt til fornybar energiproduksjon på totalt 551 GWh, en årlig reduksjon på rundt 104 000 tonn CO2 og lokale arbeidsplasser, sa daglig leder Henriette Vivestad i Nobio i høringen til Stortingets energi- og miljøkomite.

Programmet fikk tilført 50 millioner kroner ekstra over jordbruksoppgjøret, som Nobio har spilt inn til, men det er fortsatt behov for at staten bidrar og også øker tilskuddet, forklarte Vivestad. Det er Innovasjon Norge som forvalter programmet.

SE NOBIO-INNSPILLET HER: Jordbruksoppgjøret 2023

– I år gikk programmet tomt for midler i april. Innovasjon Norge opplever at viljen til å investere i klimatiltak i landbruket, er større enn før. De har også uttalt at de kan forvalte det dobbelte av den nåværende rammen. Derfor ber vi om at programmet tilføres 100 millioner kroner i friske midler, dette i tillegg til de 50 millioner kronene som er foreslått.

Energi- og klimaløsning

Midlene finnes allerede. Enovas energi- og grunnfond får sine midler ved at bruk av elektrisitet er pålagt avgift på 1 øre per kWh. Landbruket har med sitt årlige forbruk på minst 4,7 TWh, tilført fondet nærmere 47,2 millioner kroner per år, totalt omtrent en milliard.

– Med dette som bakgrunn er det logisk å tilbakeføre innbetalt Enova-avgift fra landbruket til bioenergiformål i landbruket. Det kunne vært utført ved å opprette et landbrukets energifond innenfor Enova-fondet som Bionova kunne hentet midler fra.

Bionova

Nobio er fornøyde med at regjeringens nyvinning, Bionova, er lagt innunder Innovasjon Norge. Dette er i tråd med hva Nobio spilte inn i Landbruks- og matdepartementets høring våren, 2022.

Nobio understreker likevel betydningen av at VSP får bestå med sitt regelverk, selv om det blir lagt under Bionova.

– Dette for at programmet skal fortsette å bidra til verdiskaping både i landbruket og landet som helhet.

Landbruket kan i flere tilfeller bli selvforsynt med fornybar energi, levere energi til næringsformål og avlaste kraftnettet.

BIOENERGIDAGENE 2022: Meld deg på årets store bioenergikonferansen nå

FAKTA: Dette er Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket


Programmet skal bidra til mer miljøvennlige energiløsninger både i landbruket og i andre sektorer, og samtidig gi mulighet for verdiskaping for skogeiere og jordbrukere. Målet er at ordningen skal bidra til å teste ut ny teknologi som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og økt konkurransekraft for landbruket. Innovasjon Norge viser til at programmet har gitt gode resultater. Det bli i 201 gitt tilsagn til 245 prosjekt på til sammen 100,2 millioner kroner, mens i år er det gitt tilskudd til 320 prosjekt. Hele 2478 anlegg er satt opp og erstatter i høy grad fossil energiproduksjon.
Kilde: Innovasjon Norge

LES MER: Se flere Nobio-innspill her

Dette er Bionova

Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. 
Kilde: Regjeringen

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt