Nobio: – Bionova bør sikre bioenergi også til mindre gårdsbruk

Foto: Brune van der Kraan / Unsplash
Foto: Brune van der Kraan / Unsplash

Regjeringen ønsker innspill til nyvinningen Bionova. Norsk bioenergiforening er positive og mener at gårdsbruk med mindre energibehov nå bør støttes i omlegging til fornybart


I budsjettforliket med SV ble regjeringen ble det enighet om å opprette Bionova, dette allerede fra andre halvdel av 2022. Målet er å nå målene i klimaavtalen mellom staten og jordbruket. Bionova skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket.

– Regjeringen har store forventninger og ambisjoner knyttet til opprettelsen av Bionova. Med Bionova får vi mulighet til å målrette innsatsen av både klimatiltak i landbruket og andre tiltak med utgangspunkt i bioøkonomien. Det er avgjørende at vi får gode innspill på hvilke utfordringer dette verktøyet skal bidra til å løse, og hvordan Bionova skal organiseres, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredning av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet. Det er satt av 30 millioner kroner til formålet i 2022.

Innspill fra Nobio

Regjeringen inviterer relevante aktører til å spille inn forslag til hvordan Bionova skal driftes. Nobio har allerede levert sitt innspill. I Nobios innspill heter det blant annet: «Den norske bioenerginæringen bidrar til økt verdiskaping, lokal sysselsetting og bruk av skogressursene samt senker klimagassutslippene – dette er blant annet dokumentert i masteroppgave fra NMBU fra 2016. Vi støtter derfor målsetningen med Bionova med økt fokus på bioenergi. Næringen er avhengig av friske midler for å kunne oppnå dette. Dagens støtteordninger er rigget slik at de mindre gårdsbrukene i Norges land ikke har mulighet til støtte. Utredningen må derfor munne ut i en ordning som gjør at også gårdsbruk med mindre energibehov kan motta støtte til omlegging fra fossilt til fornybart. Det bør videre sees på hvordan Bionova kan være med på å dekke ekstra kostnadsøkning i landbruket med f.eks. innblanding av biodrivstoff.

Les hele innspillet her

FAKTA: Dette er Bionova

Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. 
Kilde: Regjeringen

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt