Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff

Grønn skattekommisjon vil redusere avgiftsfordelen til fornybart drivstoff

Utslippene fra veitrafikk økte med nesten 30 pst. Fra 1990 til 2007 og har siden ligget på rundt 10 mill. tonn i året. En av årsakene til at utslippene fra veitrafikk ikke har steget siden 2007 er at klimagassutslippene fra nye personbiler i Norge har falt med om lag 30 pst. per km fra 2006 til 2013. I tillegg til dette har økt bruk av biodrivstoff bidratt til å holde veksten nede. Innfasing av ny teknologi og bærekraftig drivstoff er sentralt for at vi skal nå være klimamål og kutte utslippene med 40 % innen 2030.

I 2009 ble det innført et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, og den 1. oktober 2015 ble dette kravet økt fra 3,5 til 5,5 volumprosent. Omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet har etter 1. oktober vært fritatt for veibruksavgift, noe som har utløst satsing og utrulling av fyllestasjoner for bærekraftig og fornybar diesel til lastebiler og personbiler.

I Grønn skattekommisjons rapport står det skrevet at:

«De resterende eksterne kostnadene i form av støy, veislitasje og vinterdrift, samt lokal luftforurensning utenfor tettbygde strøk, kan prises gjennom en veibruksavgift på drivstoff som i dag. Disse kostnadene er lavere enn dagens veibruksavgift på drivstoff. Det tilsier en betydelig reduksjon i dagens veibruksavgift på bensin og autodiesel. Avgiften bør settes slik at den reflekterer energiinnholdet i de ulike drivstofftypene, slik at avgiften blir tilnærmet lik per kjørte kilometer uavhengig av hvilken type drivstoff som brukes. Den nye veibruksavgiften bør utvides til å omfatte alle typer drivstoff, herunder biodrivstoff og gass. Det vises til at også bruk av biodrivstoff medfører eksterne kostnader. Reduksjoner i klimagassutslipp ved bruk av slikt drivstoff ivaretas gjennom fritak for CO2-avgift.»

– Det er synd at det ikke har gått mer enn et par måneder siden vegbruksavgiften forsvant for biodrivstoff før man begynner å tulle igjen, sier Martin S. Kristensen, daglig leder i Nobio. Senkes vegbruksavtgiften for bensin og diesel samtidig som den innføres for biodrivstoff utover omsetningspåbudet, vil det på nytt stikkes kjepper i hjulene for satsing på bidrivstoff i Norge. CO2-avgiften er i dag ikke høy nok til at et fritak alene vil gjøre fornybare alternativer konkurransedyktige. Sammen med den foreslåtte utfasingen av fritakene for nullutslippsbiler, vil det ikke lenger gis tilstrekkelige incentiver for å redusere CO2-utslippene i transportsektoren. Som det er ytret mang en gang før er vi helt avhengige av forutsigbare rammevilkår og langsiktig politikk for å utløse investeringer og få til det grønne skiftet i praksis. 

Grønn skattekommisjons rapport passer best i skrivebordsskuffen, men Nobio er på vakt og kommer forslagene ut på høring følger vi opp med både muntlige og skriftlige innspill!

Pressemelding

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.