Ny Energi21-strategi

Oje- og energiminister Terje Søviknes takket for strategirapporten. (Foto: Hafslund)
Oje- og energiminister Terje Søviknes takket for strategirapporten. (Foto: Hafslund)

Fredag 15. juni fikk olje- og energiminister Terje Søviknes overrakt den ny strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi av Sverre Aam, styreleder for Energi 21.

Seansen fant sted på driftssentralen til Hafslund på Montebello i Oslo. Statsråden mottok strategien med interesse og ga uttrykk for at strategien blir et viktig og nyttig dokument for departementets prioriteringer og satsing på forsknings- og innovasjonsaktiviteter innen klimavennlige energiteknologier.

Den nye strategien har seks satsingsområder, hvor et løftes og prioriteres spesielt:

  • Digitaliserte -og integrerte energisystemer – prioriteres og løftes spesielt.
  • Klimavennlig energiteknologier til maritim transport.
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning.
  • Havvind for et internasjonalt marked.
  • Solkraft for et internasjonalt marked.
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2-håndtering.

Satsingsområdet «Digitaliserte og integrerte energisystemer» ligger som en overordnet prioritering med bakgrunn i stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping. Samtlige satsingsområder har stort potensiale for verdiskaping innen ressursutnyttelse og videreutvikling av en leverandørindustri mot nasjonale- og internasjonale energimarkeder.

Bioenergi løftes ikke frem som et eget satsingområde, men det kommenteres at biomasse er en energiressurs med betydning for verdiskaping og utslippskutt i flere sektorer. Biomasse fra skog har det største uutnyttede potensialet, og sidestrømmer fra foredling av biomasse til ulike formål bør utnyttes til energi. Marin biomasse fra alger kan representere et ytterligere potensial. Det skrives videre at bioenergi har en rolle å spille for utvikling av satsingsområdene: «Klimavennlig og energieffektiv industri med CO2-håndtering», «Klimavennlige energiteknologier til maritim transport» og « Digitaliserte og integrerte energisystemer». 

Presentasjon av strategien.

Hele strategidokumentet.

Fakta om Energi21:

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Energi21 er etablert av Olje- og energidepartementet.

Hovedfunksjonen til Energi21 er å bidra med strategiske råd og anbefalinger til myndighetene om forskning, utvikling, og demonstrasjonsaktiviteter rettet mot utvikling av ny klimavennlig stasjonær energiteknologi. Energi21 skal bidra til en helhetlig og samlende strategi for energisektoren, der aktørene gjennom involvering stiller seg bak felles strategiske mål og tiltak.

Olje- og energidepartementet legger strategien til grunn i styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet. Energi21 har tidligere utarbeidet tre strategier, hhv. i 2008, 2011 og 2014.

Energi21s visjon:

Norge – en klimavennlig energinasjon med internasjonale leveranser av energi, effekt, teknologi og kunnskap.

Bakgrunn, styre og mandat

Energi21 ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008 og fikk i oppgave å utarbeide en helhetlig strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 ledes av et styre oppnevnt av olje og energiministeren, med et eget mandat.

Styret består av 12 representanter fra næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene samt offentlige virkemiddelaktører innen energiområdet. Olje- og energidepartementet og NVE er observatører. Det operasjonelle arbeidet ledes og gjennomføres av et sekretariat i samarbeid med relevante aktører fra energibransjen.

Energi21s rolle. Illustrasjon: Energi21.
Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.