IEA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi

Foto: Line Venn, Norsk Skogbruk
Foto: Line Venn, Norsk Skogbruk
Den britiske tenketanken Chatam House slapp nylig en rapport om bioenergiens påvirkning på klimaet. Rapporten som heter Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate,  har en rekke feilaktige og villedende uttalelser og konklusjoner som kastes inn i diskusjonene om EUs energifremtid.
 
International Energy Agency Bioenergy Technology Collaboration Programme (IEA Bioenergy) har nå samlet mer enn 125 forskere fra begge sider av Atlanteren som mener denne rapporten ikke presenterer en objektiv fremstilling av gjeldende vitenskapelig konsensus om klimapåvirkningen fra bioenergi. Rapporten har blitt analysert av verdenes fremste eksperter på biomasseproduksjon, karbonregnskap og bærekraftig utnyttelse av biomasse, tilknyttet IEA Bioenergy. Ekspertene konkluderer med at  hovedkonklusjoenene i rapporten og de konkrete anbefalingene er basert på ubekreftede påstander og feilaktige argumenter. 
 
Ekspertene har identifisert tre hovedpunkter som vekker spesielt stor bekymring:
 
  1. Klimaeffekter og karbonnøytralitet for bioenergi
    Rapporten gir en upresis tolkning av hvordan hogst påvirker skogens karbonlager ved at den foreslår et misforstått fokus på kortsiktig karbonbalanse og overvurderer klimagevinsten av å la skogen stå. Det forutsettes at skogen forblir urørt og fortsetter å vokse dersom den ikke brukes til bioenergi. Bioenergi i seg selv har ikke høy nok betalingsevne for å drive hogsten, så dette er urealistisk.
  2. Marked og verdikjeden for bioenergi og skogprodukter
    Rapporten vurderer rundvirke som hovedråstoffet til bioenergi og forutsetter at hele treet brukes til energi. Realiteten i Europa er at biprodukter og rester fra skogbruk og skogindustri er det vanligste råstoffet. Videre kan bioenergi i steden motivere skogeierne til å plante flere trær og investere i bærekraftig skogskjøtsel. Rapporten overser i stor grad bioenergiens muligheter til å erstatte fossilt og evne til spille en sentral rolle i overgangen til et fornybart energisystem.
  3.  Bærekraftskriterier
    Rapporten unnlater å erkjenne at bioenergi fra skog ikke står alene, men er en integrert del av skogforvaltningen som i hovedsak drives av industri- og materialproduksjon. Det er derfor urimelig å forvente at vedlikehold av karbonlageret i skogen vil garanteres ved å kun tillegge bærekraftskriterier på bioenergi. 
–Vi inviterer Chatham House til å gå inn i en gjennomtenkt og saklig diskusjon om anbefalingene i rapporten sammen med ekspertise fra IEA Bioenergy. En helhetlig uvikling av bioenergisektoren og bioøkonomien er avgjørende for å relalisere lavutslippssamfunnet, sa Kees Kwan, styrelederen i IEA Bioenergy i forbindelse med at tilsvaret ble sluppet.
FAO, IRENA and IEA Bioenergy har nylig presentert hvordan bærekraftig produksjon av biomasse kan økes i samspill med produksjon av mat og andre produkter som dekker menneskelige behov. Langsiktige lavkarbon-scenarier har blitt utarbeidet og beskrevet i IEA World Energy Outlook 2016. Biomasse som en bærekraftig ressurs for produkter og energi er avgjørende for at vi skal nå lavutslippssamfunnet. 
 
Sammendrag av IEA Bioenergy sin respons til Chatham House-rapporten: Chatham_House_response_3pager.

Om IEA Bioenergy

IEA Bioenergy er en del av IEA energy technology and R&D collaboration programme. Dette programmet legger til rette for samarbeid mellom IEA medlemsland og ikke-medlemsland for å utvikle ny og forbedret energiteknologi og introdusere dem i markedet. Arbeidet som utføres er strukturert i en rekke Tasks. Blant disse finner vi Task 38: Climate Change Effects of Biomass and Bioenergy Systems, Task 40: Sustainable biomass markets and international bioenergy trade to support the biobased economy og Task 43: Biomass Feedstocks for Energy Markets. Les mer om IEA Bioenergy her: www.ieabioenergy.com

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.