Forslag til ny gjødselvareforskrift overlevert til departementet

Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel er en viktig ressurs, men i mange tilfeller utnyttes den for dårlig. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Klima- og miljødepartementet, ga i 2016 oppdrag til Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet å revidere gjødselvareforskriften.

I arbeidet skulle det blant annet ses på hvordan gjødsel kan utnyttes best mulig i planteproduksjon og som kilde til bioenergi. Samtidig er det et klart mål å redusere avrenning og utslipp til luft.

Direktoratene foreslår at gjeldende gjødselvareforskrift blir erstattet av to forskrifter; en gjødselvareforskrift og en gjødselbrukforskrift. Forslag til nye bestemmelser ble levert til Landbruks- og matdepartementet 15. mars.

– Vi foreslår å stramme inn bestemmelser for lagring, spredetidspunkt, forslag om tak for fosfortilførsel og bestemmelser som sikrer bedre utnyttelse av råvarer og økte kvalitetskrav til produktene, sier Jon Magnar Haugen i Landbruksdirektoratet, som har ledet arbeidet.

Videre prosess
Forslaget til revidert gjødselregelverk ble sendt til departementene 15. mars. Etter videre avklaringer der vil regelverket bli sendt ut på høring før det blir tatt en endelig beslutning.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider. 

Dokumenter:

Oversendelsesbrev gjødselvareregelverket

Vedlegg med konsekvensvurderinger, gjødselvareregelverket

Forslag til gjødselvareforskrift 

Forslag til gjødselbrukforskrift

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.