EU-landene enige om revidert fornybardirektiv (RED III)

Foto: Henriette Vivestad
Foto: Henriette Vivestad

Trilogforhandlingene mellom EU-kommisjonen, rådet og EU-parlamentet ble avsluttet i Stockholm 29. mars og den foreløpige avtalen for revidert fornybardirektiv (RED III) er nå landet. Avtalen innebærer en enighet mellom landene om et nytt bindende mål om 42,5 % fornybar energi innen 2030, med ytterligere 2,5 % veiledende mål som viser en sterk ambisjon om å nå et mål på 45 % fornybart i EUs energimiks.

Hovedpunkter i revidert fornybardirektiv som gjelder bioenergibransjen:

  • EU-parlamentets forslag om å begrense bruk av primær biomasse fra skog, inkludert hogstrester slik som sagflis og tynningsvirke, ble avvist.
  • Det innføres en begrensning for direkte økonomisk støtte til bruk av industrielt egnet trevirke. Dette inkluderer tømmer- og finertømmer og massevirke. Hva som skal regnes som industrielt egnet trevirke kan påvirkes av medlemslandene basert på relevante skogbruks- og markedsforhold.
  • Bruk av biomasse skal styres etter kaskadeprinsippet. Dette betyr at biomassen skal brukes der hvor den har høyest verdi sette i klima – og økonomisk perspektiv; produkter, gjenbruk/resirkulering, energi og deponering. Prinsippet er nedskrevet i direktivet og gir medlemslandene rom til å gjøre unntak, eksempelvis hvis det er næring som etterspør biomassen. Tynning av ved og hogst for å hindre brann – og sykdomsangrep er også blant unntakene.
  • Rapportering på bærekraftskriterier utvides til å gjelde alle anlegg over 7,5 MW, forrige direktiv setter krav til anlegg over 20 MW.
  • Det skal ikke fornyes eller gis ny økonomisk støtte til bioenergianlegg som kun produserer strøm, med noen unntak.
  • Bærekraftskriteriene skjerpes på enkelte punkter for biodrivstoff fra skog. Dette gjelder for eksempel fjerning av biomasse fra gammel skog. Også her er det medlemslandene selv som må spesifisere ut ifra nasjonale og lokale forhold. Når det gjelder trevirke fra flatehogst, er det også begrensningene som finnes i nasjonal lovgivning som skal gjelde. Stubber og røtter skal ikke brukes.
  • Alle anlegg skal oppnå en klimagassreduksjon på 80 prosent sammenlignet med om de brukte fossilt brensel. Dette gjelder også eksisterende anlegg etter en viss overgangsperiode.
  • Produksjonen av bioenergi må være i tråd med medlemsstatens forpliktelse i LULUCF og den nasjonale energi- og klimaplanen. Nye planer for bioenergi skal inkluderes i planen.

Neste steg i prosessen

Den foreløpige avtalen skal nå godkjennes av EU-ministerne og medlemmene av parlamentet (MEPs). Medlemslandene vil måtte implementere direktivet innen 1. januar 2025.

Pressemeldinger:

EU-parlamentet

EU-kommisjonen

Bioenergy Europe

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt