Endringer i forurensningsforskriftens kapittel 27, nye utslippskrav for mellomstore forbrenningsanlegg

Skorstein

I forbindelse med implementeringen EU-direktiv (EU) 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg vil det bli endringer i forurensningsforskriften kapittel 27.

Forskriftsendringen har vært på høring i tre runder. Basert på siste høringsrunde oversendte miljødirektoratet sin anbefaling til Klima- og miljøverndepartementet i februar.

Etter høringsrunden i 2019 søkte departementet EFTA om nasjonal tilpasning på to av de punktene Nobio spilte inn i høringsprosessen. Det ene gjaldt lempeligere utslippsgrense for støv for anlegg på 1-5 MW og det andre gjaldt tidspunktet for når regelverket skulle tre i kraft. Endringene berører både eksisterende og nye anlegg.

I høringsrunden, med frist rett før jul, ble det gjort kjent at EU avslo søknad om lempeligere utslippskrav. Skillet mellom eksisterende og nye anlegg, som Nobio spilte inn på bakgrunn av innspill fra medlemmer, har blitt godkjent.

Dette medfører endringer i forslaget til forskrift. Utslippsgrenseverdien for støv for anlegg 1-5 MW som brenner fast brensel er satt til 50 mg/Nm3 i tråd med kravene i direktivet. Bestemmelsene i forslaget er justert slik at skillet mellom hhv. eksisterende og nye anlegg slik de framgår av direktivet settes til 20. desember 2021 i stedet for 20. desember 2018.  

Når vil nye utslippsgrenser gjelde?

Anlegg satt i drift etter 19. desember 2021 («nye anlegg»): med en gang

Anlegg satt i drift før 20. desember 2021 («eksisterende anlegg»):

  • > 5 MW: 1. januar 2025
  • < 5 MW: 1. januar 2030

For «eksisterende anlegg» vil utslippsgrensene i dagens forskrift videreføres fram til de nye grensene vil gjelde.

Nyttig informasjon:

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.