Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030

Mandag 29. februar mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen «Grunlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029» fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Grunnlagsdokumentet danner det faglige grunnlaget for regjeringens videre arbeid med meldingen om Nasjonal transportplan som skal legges frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029.

En betydelig økning i bruken av bærekraftig biodrivstoff omtales som et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene fra transportsektoren fra dagens nivå. Frem mot 2030 anbefales det at 1,7 mrd. liter fossilt drivstoff erstattes med biodrivstoff årlig, noe som tilsvarer over 20 % av dagens forbruk av drivstoff til transport og anlegg på 7,7 mrd. liter. En økning i bruken av biodrivstoff i tråd med målet vil gi et teoretisk potensial for en klimagassreduksjon på opp mot 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år. Det vil være behov for omfattende tiltak og virkemidler for å stimulere økt tilbud og etterspørsel, men også viktig med tiltak og virkemidler for å sikre produksjon av biodrivstoff basert på norsk råstoff. 

Miljødirektoratets analyser av mulige måter å oppnå lavutslippssamfunett på ligger til grunn for de fleste anslagene av utslippsreduksjoner. De beskriver tiltak som kan redusere utslippene med mer enn 50 % i forhold til dagens utslipp og følgende mål er blant de som foreslås:

  • Nye ferjer og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller nullutslippsteknologi.
  • Innen 2025 skal landstrøm og ladestrøm være tilgjengelig for skip i de største havnene og i de øvrige havnene som har størst potensial for utslippskutt.
  • Inntil nullutslippskjøretøyene tar over skal bensin- og dieselbilene som selges være ladbare hybrider og i størst mulig grad kunne bruke biodrivstoff.
  • Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet utslippsfri i tråd med EUs ambisjon.
  • Innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lavutslipps- eller nullutslippsfartøy.
  • Innen 2030 skal minst 30 prosent av drivstoff til innenriks og utenriks luftfart være biodrivstoff.
  • Offentlige etater skal i størst mulig grad benytte biodrivstoff, lav- og nullutslippsteknologi i egne og innleide kjøretøy og fartøy.
  • I 2050 skal transporten være tilnærmet utslippsfri/ klimanøytral.

Det presiseres at det er behov for en egen biodrivstoffstrategi og gjennomføringsplan for å sikre tilstrekkelige insentiver for produksjon av biodrivstoff i Norge, for eksempel basert på avfall fra skogsindustrien. Denne strategien bør omfatte produksjon, tiltak og virkemidler for innføring, og krav som sikrer at biodrivstoffet blir bærekraftig produsert.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Norges Skogeierforbund krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff
– Behovet for bærekraftig biodrivstoff vil være enormt i årene fremover. Næringsministeren og Klima- og miljøministeren bør snarest invitere skog- og trenæringen og sentrale industriaktører til en dialog om hvordan vi kan lage en strategi for produksjon av biodrivstoff basert på bærekraftig norsk skogsråstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Se hele pressemeldingen fra Norges Skogeierforbund her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.