Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet

Direktoratet for byggkvalitets veiledning til § 14-4 om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer ble i dag opphevet midlertidig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt direktoratet om å oppheve veiledningen til TEK10 § 14-4 annet ledd. Direktoratet skal utrede nærmere hvilke konsekvenser ulike innretninger på veilederen vil kunne få og det tas sikte på at eventuell ny veiledningstekst er på plass innen 1. juli 2016.

Kort fortalt betyr dette at formuleringen om at «energifleksible systemer må dekke minimum 50 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014» er tatt ut av veilederen, noe som betyr at det er forskirftens tekst som gjelder. Denne sier at «bygning med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer».
Dette er et stort og viktig steg i riktig retning, og et resultat av målrettet arbeid for energifleksible, vannbårne løsninger i bygg fra flere organisasjoner.

– Vi splite inn 90 % energifleksibilitet i vårt opprinnelige høringsinnspill til DiBK og vi vil jobbe videre mot dette i prosessen mot ny veiledningstekst som skal være plass innen 1. juli, sier Martin S. Kristensen, daglig leder i Nobio. Forskriften med oppdatert veileder finnes her.

I tillegg til endringen av veielederen i byggeteknisk forskrift har forskriften også vært tema i Stortinget. Representantene André N. Skjelstad  og Ola Elvestuen fra Venstre samt Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen fremmet 17 desember et representantforslag for Stortinget som med forslag om å beholde strenge miljøkrav i bygg. Torsdag 3. mars var forslaget på høring og flere aktører snakket varmt om økt behov for fleksibilitet og vannbårne systemer. Nobio var tilstede og støttet forslaget.

– Krav til energifleksibilitet i energiforsyningen er viktig for å utnytte fornybar energi som ellers ville ha gått til spille, f.eks. bioenergi, spillvarme og solenergi. Bioenergi er CO2-nøytralt og vil i tillegg til å skape fornybar, kortreist varme også sørge for lokal sysselsetting og verdiskaping, var blant momentene som ble løftet frem av Kristensen under høringen.

Se hele forslaget med begrunnelse her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.