Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Nobio utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». 

Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden Skog og Tre har sendt innspill til regjeringen med forslag til hva som bør prioriteres i statsbudsjettet for 2018. Det vises til strategiprosessene knyttet til bioøkonomi, grønn konkurransekraft og sirkulær økonomi. For å nå målsetningene om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 spiller skogen en helt sentral rolle og det er avgjørende å se ulike sektorers ambisiøse klima- og miljømålsettinger i sammenheng. Synergier mellom sektorer må vektlegges ved politikkutforming og skog- og trenæringen er en del av løsningen for at både prosessindustrien, transportsektoren og byggenæringen kan medvirke til å nå norske mål. For å utløse potensialet Norge har i uutnyttede fornybare ressurser kreves en målrettet politikk. Det må tas i bruk både økonomiske incentiver og regulatoriske virkemidler for å skape nye markeder som fremmer den sirkulære bioøkonomien.

Last ned innspillet her.

Bli den første til å kommentere på "Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*