Nyheter

12/05 2017, 16:46
5,2 TWh fjernvarme i 2016
23/03 2017, 12:24
Prediktor Instruments vant Bioenergy Innovation Award 2017
20/03 2017, 10:08
IEA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi

Den britiske tenketanken Chatam House slapp nylig en rapport om bioenergiens påvirkning på klimaet. Rapporten som heter Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate  har en rekke feilaktige og villendende uttalelser og konklusjoner som kastes inn i diskusjonene om EUs energifremtid. 

International Energy Agency Bioenergy Technology Collaboration Programme (IEA Bioenergy) har nå samlet mer enn 125 forskere fra begge sider av atlanteren som mener denne rapporten ikke presenterer en objektiv fremstilling av gjeldende vitenskapelig konsensus om klimapåvirkningen fra bioenergi.

Rapporten har blitt analysert av verdenes fremste eksperter på biomasseproduksjon, karbonregnskap og bærekraftig utnyttelse av biomasse, tilknyttet IEA Bioenergy. Ekspertene konkluderer med at  hovedkonklusjoenene i rapporten og de konkrete anbefalingene er basert på ubekreftede påstander og feilaktige argumenter. 

Ekspertene har identifisert tre hovedpunkter som vekker spesielt stor bekymring.

1. Klimaeffekter og karbonnøytralitet for bioenergi

Rapporten gir en upresis tolkning av hvordan hogst påvirker skogens karbonlager ved at den foreslår et misforstått fokus på kortsiktig karbonbalanse og overvurderer klimagevinsten av å la skogen stå. Det forutsettes at skogen forblir urørt og fortsetter å vokse dersom den ikke brukes til bioenergi. Bioenergi i seg selv har ikke høy nok betalingsevne for å drive hogsten, så dette er urealistisk.

2. Marked og verdikjeden for bioenergi og skogprodukter

Rapporten vurderer rundvirke som hovedråstoffet til bioenergi og forutsetter at hele treet brukes til energi. Realiteten i Europa er at biprodukter og rester fra skogbruk og skogindustri er det vanligste råstoffet. Videre kan bioenergi i steden motivere skogeierne til å plante flere trær og investere i bærekraftig skogskjøtsel. Rapporten overser i stor grad bioenergiens muligheter til å erstatte fossilt og evne til spille en sentral rolle i overgangen til et fornybart energisystem.

3. Bærekraftskriterier

Rapporten unnlater å erkjenne at bioenergi fra skog ikke står alene, men er en integrert del av skogforvaltningen som i hovedsak drives av industri- og materialproduksjon. Det er derfor urimelig å forvente at vedlikehold av karbonlageret i skogen vil garanteres ved å kun tillegge bærekraftskriterier på bioenergi. 

–Vi inviterer Chatham House til å gå inn i en gjennomtenkt og saklig diskusjon om anbefalingene i rapporten sammen med ekspertise fra IEA Bioenergy. En helhetlig uvikling av bioenergisektoren og bioøkonomien er avgjørende for å relalisere lavutslippssamfunnet, sa Kees Kwan, styrelederen i IEA Bioenergy i forbindelse med at tilsvaret ble sluppet.

FAO, IRENA and IEA Bioenergy har nylig presentert hvordan bærekraftig produksjon av biomasse kan økes i samspill med produksjon av mat og andre produkter som dekker menneskelige behov. Langsiktige lavkarbon-scenarier har blitt utarbeidet og beskrevet i IEA World Energy Outlook 2016. Biomasse som en bærekraftig ressurs for produkter og energi er avgjørende for at vi skal nå lavutslippssamfunnet. 

Sammendrag av IEA Bioenergy sin respons til Chatham House-rapporten: Chatham_House_response_3pager

Om IEA Bioenergy

IEA Bioenergy er en del av IEA energy technology and R&D collaboration programme. Dette programmet legger til rette for samarbeid mellom IEA medlemsland og ikke-medlemsland for å utvikle ny og forbedret energiteknologi og introdusere dem i markedet. Arbeidet som utføres er strukturert i en rekke Tasks. Blant disse finner vi Task 38: Climate Change Effects of Biomass and Bioenergy Systems, Task 40: Sustainable biomass markets and international bioenergy trade to support the biobased economy og Task 43: Biomass Feedstocks for Energy Markets. Les mer om IEA Bioenergy her: www.ieabioenergy.com

17/03 2017, 17:49
Deler av skogen kan gå til biodrivstoff
16/03 2017, 14:50
Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff
24/02 2017, 11:48
Rekordår for bruken av biodrivstoff i Sverige
15/02 2017, 10:01
CenBio sluttkonferanse, 13.-14. mars
13/02 2017, 11:45
Vinn-vinn: Utforsking av nye tverrfaglige forretningsidéer mellom bioenergi-, olje- og gassindustri
09/02 2017, 11:00
Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff
01/02 2017, 13:03
Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018
27/01 2017, 18:48
Bioenergy Innovation Award 2017 - Kandidater søkes
18/01 2017, 09:35
Innovasjon Norge med oppdaterte tilskuddssatser for 2017
20/12 2016, 10:31
Våre folkevalgte er ikke dumme. De har satt seg inn i saken og de forstår skogens verdikjede
15/12 2016, 14:12
Halverer utslipp til lokallufta med fornybar diesel!
15/12 2016, 12:58
Ny styringsavtale med Enova – En dreining mot klima og teknologiutvikling
05/12 2016, 11:17
Solid grunnlag for biodrivstoffproduksjon fra norske ressurser
02/12 2016, 13:40
Nord-Europa største biogassfabrikk på Skogn – Et bevis på grønn omstilling 
29/11 2016, 16:30
Regjeringens bioøkonomistrategi lansert
25/11 2016, 10:59
BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg
25/11 2016, 10:51
Statkraft Varme selger fjernvarmeanleg til Klæbu Bioenergi AS
04/10 2016, 09:57
Sparer millioner med bioenergi
04/10 2016, 09:44
Ny bioenergisentral i Kråkstad
30/08 2016, 09:39
Ny styreleder i Biozin AS
30/08 2016, 09:29
Innovasjon Norge øker maks tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg
08/08 2016, 14:24
Studiereise til München: Bioenergi i landbruket, fiskerinæringen og treindustrien
01/07 2016, 18:04
DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming
21/06 2016, 16:56
Biovarme sørger for økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp
21/06 2016, 09:59
Overleverte grønt veikart for skog- og trenæringen
10/06 2016, 13:21
EMIL-prisen 2016 til Hafslund Varme AS
09/06 2016, 09:04
Energikrav til bygg – oppfølging av vedtak i Stortinget
09/06 2016, 08:54
Norsk Energi fyller 100 år!
09/06 2016, 08:19
Antec Biogas vinner av Bioenergy Innovation Award
26/05 2016, 23:32
Nytt forskningssenter for biodrivstoff
20/05 2016, 13:16
Preem etablerer virksomhet i Norge
20/05 2016, 12:59
Forventer stor vekst i biogass-etterspørsel
20/05 2016, 11:49
Stortinget endrer byggteknisk forskrift
25/04 2016, 16:01
Omklassifisering av biodrivstoff basert på palmeoljerester
19/04 2016, 17:45
Fra skog til metall og drivstoff - nytt industrisamarbeid på Follum
15/03 2016, 08:14
Enova forenkler støtten til varmesentraler
11/03 2016, 17:02
Nortura Rudshøgda inngår kontrakt med Oplandske Bioenergi om kjøp av prosessdamp
03/03 2016, 20:18
Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet
02/03 2016, 22:52
Bioenergidag på Grønt Fagsenter Hvam, 16. mars
29/02 2016, 14:52
Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030
19/02 2016, 10:42
Ny rapport om landbruk og klimaendringer
01/02 2016, 13:19
Kandidater til Bioenergy Innovation Award
01/02 2016, 10:37
Kurs på Energigården våren 2016
18/01 2016, 10:59
Innovasjon Norges faktaark for 2016 er lagt ut på Nobios sider
15/01 2016, 21:16
Bygdeutviklingsprisen 2015 til Tor Oxhovd Svalesen
11/01 2016, 10:12
Riktige tall for svevestøv fra vedfyring?
23/12 2015, 21:27
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
10/12 2015, 15:08
Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff
07/12 2015, 10:39
Aurskog satser for fullt på miljøvennlig bioenergi
01/12 2015, 10:23
Miljøvarme Hadeland selger 1 MW pelletskjel
30/11 2015, 09:02
Nye pilotanlegg for biogass
07/11 2015, 13:59
Husk å melde deg på Bioenergidagene og en av de spennende studieturene nå!
27/10 2015, 18:28
Selvmål fra NVE om nye energikrav til bygninger
08/10 2015, 21:33
ECO-1 Sørger for fornybar diesel til folket
07/10 2015, 22:48
Statsbudsjettet - Avgift på fossil fyringsolje må opp
01/10 2015, 20:30
Vegbruksavgiften borte for biodrivstoff!
15/09 2015, 14:09
Presentasjoner fra Nobios HMS-seminar den 14. september
19/05 2015, 23:21
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
14/05 2015, 23:22
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
24/03 2015, 16:59
Endret konklusjoner i NVE-rapport
17/03 2015, 16:31
NVE rapport på villspor!
13/03 2015, 08:31
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
03/03 2015, 09:25
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme
16/02 2015, 18:31
Nye energikrav er lagt ut på høring!
16/02 2015, 17:34
Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap!
13/02 2015, 10:27
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogsflis
12/02 2015, 06:30
Sterk økning av biovarme i landbruket
02/02 2015, 09:59
Behold oljefyren! Oljekjel + Biofyringsolje = 100% fornybar energi
30/01 2015, 09:28
Nobio søker daglig leder og ildsjel
29/01 2015, 07:06
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
28/01 2015, 10:57
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/01 2015, 21:32
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
23/01 2015, 09:41
Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2015
22/01 2015, 10:28
SKOG22 - en strategi for fremtiden, eller for skrivebordsskuffen?
21/01 2015, 12:24
EU´s regelverk fører til økt utslipp
21/01 2015, 08:46
Biokull kan gi inntil 25 nye arbeidsplasser
19/01 2015, 15:35
BiFFiO - Et eksempel på industriell symbiose
19/01 2015, 15:15
Søker kandidater til Bioenergy Innovation Award!
23/12 2014, 14:41
Salgstatisikk for pellets 2013
04/12 2014, 09:14
En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk - ny rapport
21/11 2014, 13:07
Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff!
11/11 2014, 11:57
Første bio-flyvninger i Norge dag!
11/11 2014, 11:30
BIODRIVSTOFF – viktig for klima og etablering av fornybarindustri
09/11 2014, 11:41
Krf arbeider for grønt skifte!
03/11 2014, 16:38
Nobios innspill til Stortingets Finanskomitè
03/11 2014, 14:45
Presentasjonene fra årets driftsseminar er lagt ut!
08/10 2014, 13:00
Statsbudsjett for grønn omstilling?
08/10 2014, 12:30
Nordic Baltic Bioenergy 2015 - Call for papers
08/10 2014, 12:25
Grønne avskrivninger kun for vindkraft?
22/09 2014, 15:10
Alt som kan lages av olje kan lages av tre!
15/09 2014, 09:22
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
10/09 2014, 21:56
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
04/09 2014, 14:54
Modulvogntogordningen blir permanent
03/09 2014, 15:12
SKOG22-arbeidsrapportene på høring
26/08 2014, 07:43
Energigården og The Energy and Resources Institute i India har opprettet The Energy Farm Internation
16/08 2014, 14:03
Samarbeidet mellom Moelven Bioenergi og Tine gir stor reduksjon i klimagassutlipp.
17/06 2014, 09:49
Viken Skog og Arbaflames planlegger produksjon av biokull på Treklyngen
16/06 2014, 13:06
Verdikjedesamarbeidet og Nobio møter Næringskomitéen
16/06 2014, 12:25
Tømmer i fóret
04/06 2014, 11:52
Statens miljøsatsing ved offentlige innkjøp er i fare - opprop
27/05 2014, 22:20
Globalt nettverk av energigårder
22/05 2014, 10:41
Verdens lengste flyvning på biodrivstoff
22/05 2014, 10:20
Store muligheter innen bioenergi - World Bioenergy 2014
19/05 2014, 15:11
Nytt laboratorium for bioraffineri
19/05 2014, 15:06
Bioeneriproduksjon kan dobles
19/05 2014, 15:02
Tofte kan sikre seg 500 statsmillioner
15/05 2014, 11:26
Ny rapport - Bioenergi i Norge
15/05 2014, 11:09
Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff
14/05 2014, 23:04
Revidert statsbudsjett 2014
12/05 2014, 10:30
Omstilling til fornybar energi møter motstand
08/05 2014, 09:06
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
08/05 2014, 09:00
Se bildene fra årets bioenergidager!
09/04 2014, 09:26
Sverige øker omsetningspåbudet
01/04 2014, 10:42
Innovasjonspris til Mjøsen Skog!
13/03 2014, 14:47
Alle presentasjonene fra konferansen "Fly med norskprodusert biodrivstoff i 2020!" er lagt ut
10/03 2014, 14:23
Fly med grønt biodrivstoff i 2020
10/03 2014, 11:30
Svenskesug etter norsk søppel
10/03 2014, 10:55
Varmepumper kan medføre lokale utslipp
06/03 2014, 15:31
Solør Bioenergi ekspanderer kraftig
10/02 2014, 10:40
Fjernvarmen spiller en viktig rolle i det norske energisystemet
06/02 2014, 10:10
Foreløpige tilrådninger fra SKOG22
04/02 2014, 15:27
Pellets og bioolje er et godt alternativ når oljefyren skal ut!
04/02 2014, 13:34
Boeing utfordrer oljeselskapene med nytt biodrivstoff
03/02 2014, 11:00
Biomasse i form av pellets er et godt alternativ når oljefyr skal fases ut!
22/01 2014, 13:07
Energisystemgrense i byggteknisk forskrift
21/01 2014, 16:27
Jessheim kan bli varmet med pellets
21/01 2014, 15:23
Kandidater til Bioenergy Innovation Award 2014
21/01 2014, 15:06
Energiflisordningen er borte - konsekvenser og muligheter
20/01 2014, 14:40
Bioenergi og varmepumper bidro mest til at fornybarmålet ble nådd
13/01 2014, 10:06
Håpet er lysegult for biodrivstoff!
18/12 2013, 12:32
Frp får ros for hopp i avgifter på diesel
18/12 2013, 10:18
Markedsrapport for pellets og briketter 2012
17/12 2013, 13:47
Nobio inviterer medlemmer til lederseminar om energiflisordningen
09/12 2013, 14:47
Til topps med biobrensel - ECO-1 Bioenergi er årets gasellevinner
04/12 2013, 13:17
Bortfall av energiflisordningen svekker bioenergisatsningen
21/11 2013, 09:38
Nyhetsbrev fra Pemco Trepellets
20/11 2013, 15:35
Energiflisordningen avvikles
19/11 2013, 10:04
Eco-1 Bioenergi og Oplandske Bioenergi er gasellebedrifter 2013
15/11 2013, 14:51
Vellykket konferanse om bioøkonomi!
12/11 2013, 12:55
Nobios innspill til Statsbudsjettet for 2014
08/11 2013, 16:07
Hønefoss fjernvarme starter strømproduksjon på Follum
08/11 2013, 16:01
Oplandske Bioenergi AS kjøper fjernvarmeanlegg på Eidsvoll
01/11 2013, 12:40
Offisiell åpning av Statkrafts fjernvarmeanlegg i Ås
01/11 2013, 12:20
Nobios innspill til Direktoratet for Byggkvalitet
29/10 2013, 13:16
- Fjernvarme skal gi energimerket A
14/10 2013, 15:56
Statsbudsjettet for 2014 - Retningen er riktig, men farten er for liten!
14/10 2013, 15:51
Nobio deltar i strategigruppe for å styrke skognæringen - SKOG22
02/10 2013, 14:36
Endringer i energiloven på høring
02/10 2013, 14:23
Økodesignforordningen
23/09 2013, 10:03
Krever at ny regjering satser på skog- og trenæringen
04/09 2013, 13:19
Regjeringen vil endre energimerket for fjernvarme
03/09 2013, 13:47
Strategiseminar hos Nobio
03/09 2013, 13:33
Høringsuttalelse -Fjernvarmereguleringen
05/07 2013, 15:02
Rapport fra virkeligheten: Bioenergi er effektivt!
03/07 2013, 10:07
Nytt nummer av Bioenergi ut i dag
02/07 2013, 10:08
Tofte – en mulighet?
01/07 2013, 09:43
Protokoll fra Nobio årsmøte 2013
27/06 2013, 13:53
Norsk biovarme er konkurransedyktig
19/06 2013, 14:24
Ny styreleder i Nobio
07/06 2013, 12:20
Viken Skog avslutter Tofte-prosessen
04/06 2013, 15:34
Klart for Skog og Tre 2013
04/06 2013, 12:55
Andre generasjons biodrivstoff fra tømmer
30/05 2013, 14:25
Closing Statement - Nordic Baltic Bioenergy 2013
23/05 2013, 11:29
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
04/05 2013, 10:35
Nasjonal Transportplan - lite fokus på omlegging til fornybart biodrivstoff
03/05 2013, 11:11
Passivhus må revurderes
03/05 2013, 10:30
Solør Bioenergis 11 anlegg selges til Pareto-kunder
02/05 2013, 15:48
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
02/05 2013, 09:50
Nok et løftebrudd for biodrivstoff
19/04 2013, 08:55
Bioenergiforeningen etterlyser strategi for bionæringene etter Tofte-nedleggelse
08/04 2013, 11:19
Hva kan vi bruke tømmerstokken til?
02/04 2013, 15:14
Statlig skogsindustri må til
20/03 2013, 14:39
EXIT Tofte - Södra Cell Tofte legges ned
20/03 2013, 11:40
TEK10
12/03 2013, 15:06
Programmet for juskurset er nå lagt ut på våre hjemmesider.
26/02 2013, 20:01
Høringsuttalelse – krav til biodrivstoff og flytende biobrensel
13/02 2013, 15:23
Skaper varme med kvist og flis
13/02 2013, 12:54
Energiflistilskudd er populært – men uforutsigbart!
05/02 2013, 13:46
Bioenergy Innovation Award - Kandidater søkes
25/01 2013, 15:42
54 organisasjoner og tre fylkesordførere krever klimakutt i Nasjonal Transportplan
25/01 2013, 15:36
Uten bioenergi ville strømnettet gått i svart!
08/01 2013, 16:13
Høring – endringer i energiloven og energilovforskriften
08/01 2013, 16:10
Konsesjonskraft, fjernvarme og en kommunes elektrisitetsforbruk til alminnelig forsyning.
04/01 2013, 09:08
Ny medarbeider i Nobio
19/12 2012, 13:33
Nobio ønsker god jul og godt nytt år
19/12 2012, 13:26
Pemco ser dobling i det norske pelletsmarkedet
29/11 2012, 00:26
Nobio klager til NRK
08/11 2012, 20:40
Årsmøte
02/11 2012, 17:48
Bioenergisatsingen må styrkes!
30/10 2012, 17:25
Tønsberg kommunale eiendom velger miljøenergi til Ringshaug skolene
24/10 2012, 17:38
Forskrifter om fornybar energiproduksjon i Europa
17/10 2012, 17:46
Alternativt brennstoff til kullkraftverk
17/10 2012, 17:43
Forbud mot gamle vedovner i 2022
12/06 2012, 17:53
Regionalisering av Bioenergiprogram gir mindre bioenergi!
11/06 2012, 17:47
Klimaforliket gir forhåpning om mer bioenergi!
07/06 2012, 17:45
MemfoFACT får stippend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse


 

  
 
Medlem av: